Environmentálny akčný plán

19.02.2015 14:25

Environmentálny akčný plán školy:  MŠ Rosnička, Budulov 116, Moldava nad Bodvou

 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:    ENERGIA                                                 pre certifikačné obdobie: 2013/2014- 2014/2015 

 

  EAP bol konzultovaný s: Lenka Elečková   

 

Dátum konzultácie:

 

 

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom alebo listom):

 

Dátum schválenia:

 

 

Ciele

Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /

Ukazovateľ úspechu

Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

 

CIEĽ 1:

 

Znížiť spotrebu energie o 7% do 31.12.2014

 

 

AKTIVITA 1:

- informatívne stretnutia zamestnancov školy, rodičov a detí.
 

zodp. Hudáková     
T: september 2013

Deti, rodičia a starí rodičia, zamestnanci školy – 25 osôb

Na prvom stretnutí sa zišlo 32 ľudí, boli tam rodičia aj starí rodičia detí, ako aj záujemci z obce

 

AKTIVITA 2:

-vyhlásenie celoročného zberu papiera

zodp. Hudáková
T: september 2013, september 2014, celoročne

Vyhlásenie verejným rozhlasom v obci – počet hlásení: 4 krát za mesiac

V júni 2014 sme odviezli do zberných surovín 850kg papiera a zakúpili sa záhradné pomôcky

 

AKTIVITA 3:

- plnenie podmienok certifikácie Zelenej školy – environmentálny audit, akčný plán, vytvorenie kolégia, monitoring a hodnotenie

zodp. Hudáková, Mižaková

T: priebežne, celoročne

Zverejnenie na nástenkách školy, aj na facebookovej stránke školy - 17 zapojených jednotlivcov .

Splnené: environmentálny audit, akčný plán, vytvorenie kolégia, monitoring – priebežne.

 

AKTIVITA 4:

- vyhodnotenie prvého polroku práce ZŠ – aktualizácia nástenky.

Zodp. Kolégium ZŠ

T: december 2013

Aktualizovaná nástenka, zasadnutie Kolégia ZŠ.

Splnené, zasadnutie kolégia dňa 13.12.2013.

 

 

AKTIVITA 5:

- tvorivá dielňa: „ Kamarátky Žiarivka a Kvapka“

- samostatne vytvoriť označenia k vypínačom osvetlení a k zastavovaniu vody

Zodp. Hudáková, Tóthová

T: október 2013

V popoludňajších hodinách dvakrát týždenne s rodičmi, súrodencami a zamestnancami školy, 25osôb.

Deti strihali, lepili, farbili s rodičmi, svoje práce zalievali do fólie a umiestnili k vodovodným batériám a k vypínačom. Splnené: 12. a 13.2.2014

 

 

AKTIVITA 6:

Výmena starých okien v spálni, jedálni a nové okno v triede – doplniť na južnú stranu triedy

Zodp. Hudáková, prednostka MsÚ p. Paulínska

T: do 30.6.2014

Rodičia a stavebná firma na objednávku mestským úradom, 10 osôb

Okná sú naplánované na jún 2015, podľa harmonogramu prác mestského úradu

 

 

AKTIVITA 7: pri odchode z budovy denne kontrolovať vypnutie osvetlenia, elektrických zariadení, spotrebičov aj odpájať zo siete

Zodp. Takácsová, Kováčová

T: denne

Pani školníčka pri odchode z budovy kontroluje všetky elektrické zariadenia a spotrebiče, odpája zo siete a taktiež uzatvára vodu

Pani školníčka denne kontroluje a zabezpečuje uvedené činnosti

 

 

AKTIVITA 8:

- „Studňa“ – výstavba dostupnej studne s ručnou pumpou, využitie spodnej vody na polievanie záhonov, doplnenie jazierka a pod. cez projekt „Nestlé pre vodu“

Zodp. Hudáková, Kováč

T: 15.10.2014

Práce podľa projektu, zapojených 10 rodičov, zamestnancov školy a 1 remeselník. Pri úpravách aj deti a mamičky.

Výstavba studne bola ukončená do 30.9.2014, vyhodnotenie projektu k nahliadnutiu v materskej škole. Projekt bol úspešne ukončený

 

CIEĽ 2:

 

Predstaviť deťom, rodičom a verejnosti možnosti  využitia alternatívnej energie  

-slnko, voda, vietor

 

 

 

AKTIVITA 1:

- výroba solárneho variča z dostupných materiálov – kartón, zrkadlá, slama a pod.

zodp. Hudáková, Vanyová, Ing. Bartók       
T: marec 2014

Deti a rodičia, zamestnanci školy, záujemcovia z obce a okolia 40 osôb

Splnené, 36 osôb. Zúčastnení si odniesli domov svoje výtvory. Skúška bola vykonaná dňa 25.3.2014.

AKTIVITA 2:

- TD „ Vodný mlyn“ a „Veterný mlyn“ – rozhovor o možnosti využitia vody a vetra na výrobu energie.

/deti pokusom – liatím vody na mlyn, fúkaním na koleso, si vytvoria predstavu o fungovaní mlynov


 

zodp. Vanyová       
T: október 2014

V priestoroch školy pripraviť tvorivú dielňu, na výrobu vodného a veterného mlynu v spolupráci s rodičmi, starými rodičmi a zamestnancami školy – 30 osôb.Pripraviť

fotodokumentáciu. na facebookovej stránke školy.

 

AKTIVITA 3:

- vyrezávanie tekvíc – príprava svetlonosov.

zodp. Mižaková      
T: november 2013, 2014

Deti, rodičia a starí rodičia, zamestnanci MŠ – počet 25, fotodokumentácia.

2013: Splnené: 29 osôb

fotodokumentácia (zverejnená na FB stránke školy), výstava tekvíc v kultúrnom dome.

2014 podobne ako predchádzajúce roky, fotografie sú k dispozícii na FB stránke

AKTIVITA 4:

- počas výchovno-vzdelávacej činnosti vyrobiť s deťmi špirálu poháňanú teplým vzduchom

zodp. Vanyová      
T: január 2015

Deti a zamestnanci MŠ – počet 18 osôb.

 

AKTIVITA 5:

- „Solárna sušička“ – na kvalitné vysušenie byliniek z bylinnej špirály, zhotoviť vlastnú sušičku na školskom dvore

Zodp.: Hudáková a Ing. Bartók

T. marec 2015

Spolupráca s OZ Pro Tornensis, rodičia a široká verejnosť, počet osôb 45.

 

AKTIVITA 6:

- zhotoviť pre deti pracovné listy na tému: ENERGIA

Zodp. Učiteľky

T: november 2014

Kolektív učiteliek, 2 osoby a 17 detí

Uvedená aktivita sa prevádzala s deťmi počas výchovno-vzdelávacej činnosti, úlohu zvládli. Prítomných bolo 19 detí

 

AKTIVITA 7:

-zber vlastnej úrody – ochutnávanie a prezentácia formou výstavy pre verejnosť

zodp. Vanyová

T: október 2013, 2014

Deti, rodičia a starí rodičia, zamestnanci MŠ, výstava v kultúrnom dome pre obyvateľov obce – počet 120.

2013: výstava sa uskutočnila v priestoroch školy, 53 účastníkov.

CIEĽ 3:

Aktivity spojené so sebestačnosťou našej školy a tak šetrením globálnej energie

AKTIVITA 1:

- rez ovocných stromov a kríkov, drvenie konárov.

zodp. Mižak,

T: február 2013

 

Pán Mižák a pán Hudák previedli stríhanie stromov, kríkov a odpad bol spracovaný drvičkou, drevo sa využilo v záhrade školy

 

AKTIVITA 2:

- zber, čistenie a predaj orechov zo školskej záhrady

zodp. Takácsová, Beteg

T: november 2013, 2014

Deti, zamestnanci školy, rodičia.

Splnené 2013: počet účastníkov: 17, predaných 26 kg orechov.

 V roku 2014 sa predalo 30kg orechov

 

AKTIVITA 3:

- zber ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň

zodp. Hudáková, Vanyová

T: október 2013, 2014

Deti a zamestnanci školy

2013: 40 kg jabĺk, 10 kg hrušiek, 25 kg dule,  

CIEĽ 4:

 

Zabezpečiť a vytvoriť také prvky v záhrade, aby sa deti mohli vzdelávať aj hrať atraktívnym spôsobom za každého počasia

 

AKTIVITA 1:

- zapojiť sa do projektu „SPPoločne Slovensko“, získať financie na realizáciu stavby Ekoučebne

zodp. Hudáková, Hudák   
T: október 2014

Ekoučebňa.

Rodičia detí, SPP

Projekt bol podaný, ale neúspešný

AKTIVITA 2:

- pozorovanie vtákov pri vtáčích búdkach a dopĺňanie kŕmidiel.
 

zodp. učiteľky MŠ       
T: priebežne v zimnom období

Deti a zamestnanci MŠ – 20 ľudí.

Splnené priebežne v zimnom období.

AKTIVITA 3:

- jarná úprava bylinnej špirály a čistenie jazierka na školskom dvore.

zodp. Kováč

T: marec 2014

Deti, rodičia a starí rodičia, zamestnanci školy – 45 osôb.

Jazierko sa nečistilo v marci, práce boli presunuté na jeseň – október 2014

CIEĽ 5:

 

Využiť environmentálne prvky v záhrade k rozšíreniu poznania detí starostlivosti o prírodu a jej ochranu

AKTIVITA 1:

-  vysievanie semien do nádob (šalát, zeler, paprika, paradajka).

 

zodp. Vanyová       
T: február 2014

Deti a zamestnanci – 21 osôb.

Splnené, zhotovená fotodokumentácia.

300 kusov priesad sme rozdávali rodičom, návštevám a vysadili do záhonov v MŠ

AKTIVITA 2:

  • zhotoviť na školskom dvore „Parenisko“ na priesady zeleniny a kvetov

zodp. Kolégium ZŠ, učiteľky MŠ, rodičia

T: február 2015

Deti, rodičia a starí rodičia, zamestnanci MŠ

 

 

 

 

AKTIVITA 3:

- deň Zeme – ekohry, kvízy a súťaže pre deti.

zodp. učiteľky MŠ        
T: apríl 2014, apríl 2015

Deti a pedagógovia z okolitých materských škôl – 30 osôb.

 

 

AKTIVITA 4:

- apríl – mesiac lesov a vtáctva – beseda s ochranárom a hasičom. Téma: jarné hniezdenie vtákov

zodp. Kováčová       
T: apríl 2014, 2015

Deti, žiaci a študenti, zamestnanci MŠ a Ing. Kováč a R.Somody.

 

 

AKTIVITA 5:

- týždeň zdravej výživy:

  • Deň mlieka – využitie odpadového materiálu z mliečnych výrobkov
  • Prezentácia zdravých nátierok a ovocných šalátov

 

zodp. Kováčová, Vanyová       
 

T: máj 2014, máj 2015

 

 

T: máj 2014, november 2014

Prezentácia vlastného výtvoru z odpadového materiálu (tetrapaky, kelímky, a pod.) v MŠ Stonožka v Moldave nad Bodvou.

Pracovníci školskej jedálne, deti, rodičia a starí rodičia, zamestnanci MŠ.

 

 

AKTIVITA 6:

- príprava záhonov a školskej záhrady na zimu – jesenná brigáda

zodp. Takácsová, Zboraiová

T: november 2013

Deti, rodičia a starí rodičia, zamestnanci MŠ.

 

 

AKTIVITA 7:

- v rámci Dňa vody zorganizovať čistenie okolia Budulovských rybníkov.

zodp. Halász, Kulcsár

T: marec 2014

Deti, rodičia a starí rodičia, zamestnanci MŠ, dobrovoľníci z našej obce, OZ Voda a život.

 

 

AKTIVITA 8: Zmapovanie čiernych skládok odpadu v okolí Budulovských rybníkov.

zodp. Hudáková, Vanyová       
T: marec, apríl 2014, 2015

Fotodokumentácia – výstava v mestskej knižnici, zverejnenie na facebookovej stránke školy.

 

 

AKTIVITA 9:

- vyvýšené šľapáky z kmeňa stromu – koordinácia a prekonávanie strachu

zodp. Hudáková, Hudák

T: september 2014

Vyvýšené šľapáky z kmeňa stromu.

 

 

AKTIVITA 10:

- pocitový chodník – výstavba v školskej záhrade

zodp. Vanyová, Tóth

T: máj 2014

Rodičia, star rodičia, zamestnanci MŠ

 

 

AKTIVITA 11:

- revitalizácia predzáhradky a školskej záhrady

Zodp. Hudáková

T: september 2014 – marec 2015

Deti a zamestnanci školy, rodičia, starí rodičia, Záhradníctvo Flóra.

Rozšírenie pôvodnej školskej záhrady o trvalkové záhony.

 

             

 

—————

Späť