Žiadosť o prijatie do materskej školy

16.03.2015 14:34

Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

 1. vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcej učiteľke a po skončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba na základe môjho písomného splnomocnenia

 

 1. zaväzujem sa,

 

 • že oznámim riaditeľstvu materskej školy výskyt infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa alebo v najbližšom okolí
 • riadiť sa školským poriadkom materskej školy
 • riadne platiť poplatky stanovené právnymi ustanoveniami SR a Mesta Moldava nad Bodvou, poplatky za stravu a poplatky súvisiace s pobytom dieťaťa v materskej škole¹

 

 1. beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať materskú školu dlhšie ako 14 po sebe nasledujúcich dní bez uznania dôvodu, môže riaditeľka jeho dochádzku do MŠ ukončiť.
 2. v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov § 7 ako zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje Materskú školu Budulov 116, Moldava nad Bodvou, týmto dáva dobrovoľne súhlas k spracovaniu a poskytnutiu osobných údajov môjho dieťaťa, ktoré škole nevyhnutne potrebuje v rozsahu aký ustanovuje školský zákon č. 245/2008 Z. z.
 3. súhlasím s pedagogickým diagnostikovaním nášho dieťaťa.
 4. čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.

 

 

 

                                                         ................................................

                                                          Podpisy zákonných zástupcov

 

 

¹ poplatky schválené plénom rodičovského združenia školy na aktuálny školský rok a poplatky za nadštandardné aktivity školy, na ktoré bude písomne prihlásené zákonným zástupcom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa

 

Dieťa je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje mimoriadnu starostlivosť a je schopné plniť požiadavky súvisiace s obsahom edukačného procesu materskej školy. Absolvovalo všetky povinné očkovania.

 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa..........................       .............................................................

                                                                                        Pečiatka a podpis lekára

 

K prihláške je potrebné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Budulov 116, Moldava nad Bodvou, 04501

055/4603231, 0917677139, 0907955780, eva.hudakova@centrum.sk

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................................................

 

Dátum a miesto narodenia:.............................. Rodné číslo:...............................................

 

Bydlisko:.................................................................................................................................

 

E.mailová adresa rodičov:....................................................................................................

 

MATKA: meno a priezvisko:...............................................................................................

                  Bydlisko¹:..............................................................................................................

                  Telefonický kontakt:...........................................................................................

 

OTEC: meno a priezvisko:...................................................................................................

              Bydlisko¹: ..................................................................................................................

              Telefonický kontakt: ...............................................................................................

¹ Vyplňuje sa iba v prípade, ak bydlisko nie je totožné s bydliskom dieťaťa.

 

Počet súrodencov v rodine:....................................................................................................

Požadovaný výchovný jazyk: ................................................................................................

Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo² materskú školu.

Prihlasujem dieťa na pobyt²

a./ celodenný /desiata, obed, olovrant/

b./ poldenný /desiata, obed/                                              ² Nehodiace sa škrtnite

 

Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam odo dňa:............................................................

___________________________________________________________________________

 

 

 

............................................                          ..............................................................................

Dátum podania prihlášky                                podpisy oboch zákonných zástupcov

Vyplní materská škola

 

Dátum prijatia žiadosti: ........................................................................................................

 

Evidenčné číslo žiadosti:...........................................................................................................

 

—————

Späť


 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Budulov 116, Moldava nad Bodvou, 04501

055/4603231, 0917677139, 0907955780, eva.hudakova@centrum.sk

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................................................

 

Dátum a miesto narodenia:.............................. Rodné číslo:...............................................

 

Bydlisko:.................................................................................................................................

 

E.mailová adresa rodičov:....................................................................................................

 

MATKA: meno a priezvisko:...............................................................................................

                  Bydlisko¹:..............................................................................................................

                  Telefonický kontakt:...........................................................................................

 

OTEC: meno a priezvisko:...................................................................................................

              Bydlisko¹: ..................................................................................................................

              Telefonický kontakt: ...............................................................................................

¹ Vyplňuje sa iba v prípade, ak bydlisko nie je totožné s bydliskom dieťaťa.

 

Počet súrodencov v rodine:....................................................................................................

Požadovaný výchovný jazyk: ................................................................................................

Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo² materskú školu.

Prihlasujem dieťa na pobyt²

a./ celodenný /desiata, obed, olovrant/

b./ poldenný /desiata, obed/                                              ² Nehodiace sa škrtnite

 

Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam odo dňa:............................................................

___________________________________________________________________________

 

 

 

............................................                          ..............................................................................

Dátum podania prihlášky                                podpisy oboch zákonných zástupcov

Vyplní materská škola

 

Dátum prijatia žiadosti: ........................................................................................................

 

Evidenčné číslo žiadosti:...........................................................................................................

Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

 1. vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcej učiteľke a po skončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba na základe môjho písomného splnomocnenia

 

 1. zaväzujem sa,

 

 • že oznámim riaditeľstvu materskej školy výskyt infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa alebo v najbližšom okolí
 • riadiť sa školským poriadkom materskej školy
 • riadne platiť poplatky stanovené právnymi ustanoveniami SR a Mesta Moldava nad Bodvou, poplatky za stravu a poplatky súvisiace s pobytom dieťaťa v materskej škole¹

 

 1. beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať materskú školu dlhšie ako 14 po sebe nasledujúcich dní bez uznania dôvodu, môže riaditeľka jeho dochádzku do MŠ ukončiť.
 2. v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov § 7 ako zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje Materskú školu Budulov 116, Moldava nad Bodvou, týmto dáva dobrovoľne súhlas k spracovaniu a poskytnutiu osobných údajov môjho dieťaťa, ktoré škole nevyhnutne potrebuje v rozsahu aký ustanovuje školský zákon č. 245/2008 Z. z.
 3. súhlasím s pedagogickým diagnostikovaním nášho dieťaťa.
 4. čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.

 

 

 

                                                         ................................................

                                                          Podpisy zákonných zástupcov

 

 

¹ poplatky schválené plénom rodičovského združenia školy na aktuálny školský rok a poplatky za nadštandardné aktivity školy, na ktoré bude písomne prihlásené zákonným zástupcom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa

 

Dieťa je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje mimoriadnu starostlivosť a je schopné plniť požiadavky súvisiace s obsahom edukačného procesu materskej školy. Absolvovalo všetky povinné očkovania.

 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa..........................       .............................................................

                                                                                        Pečiatka a podpis lekára

 

K prihláške je potrebné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa.